ActaFlow jako system rekrutacyjny pracowników


Rekrutacja pracowników to dość ważny dla organizacji proces. Proces, od którego zależeć może przyszłość i powodzenie działalności firmy. Poszukując nowych członków naszej organizacji zawsze staramy się pozyskać osoby o odpowiednich kwalifikacjach, wykształceniu, umiejętnościach i wiedzy. Muszą to być osoby właściwie zmotywowane i z predyspozycjami do wykonywania powierzonych im zadań z należytą starannością.

Rekrutacja ActaFlow

Dlatego proces rekrutacji pracowników jest tak ważny dla organizacji. Wsparciem dla tego procesu, zwłaszcza jeśli kandydatów jest wielu, jest niewątpliwie system ActaFlow. System wspiera proces komunikując się z systemami zewnętrznymi, gromadząc i przetwarzając dane w sposób syntetyczny. Proces może być inicjowany już na etapie przyjmowania zgłoszeń i dalej prowadzić uczestników do kolejnych etapów procesu rekrutacji. Komunikując się z nimi, aż do momentu w którym konieczna jest interakcja z pracownikiem rekrutującym. Większość jego pracy może być wykonana przy pomocy systemu ActaFlow.

ActaFlow może zbierać dane zgłoszeniowe, kierować na badania kompetencyjne i zbierać wyniki tych badań, następnie umawiać spotkania z poszczególnymi kandydatami i tak wstępnie przygotowane dane zaprezentować osobie rekrutującej. Rekruter mając dostęp do raportu i wszystkich danych z procesu rekrutacji sprawnie i skutecznie przeprowadzi rozmowy z pracownikiem dokonując ostatecznej oceny i podejmując odpowiednie decyzje co do dalszych etapów rekrutacji czy zakończenia procesu.

Przykład zastosowania:

1. Poprzez zewnętrzny serwis kandydaci zgłaszają się do procesu rekrutacji.

2. Kandydaci udostępniają swoje dokumenty w postaci elektronicznej, a one umieszczane są w repozytorium ActaFlow.

3. Kandydaci kierowani są na testy kompetencji w zewnętrznym podsystemie edukacyjnym, np. na platformie Moodle.

4. Wyniki testów są dołączane do dokumentacji procesu rekrutacji danego kandydata w systemie ActaFlow.

5. System umawia kandydata na rozmowę z pracownikiem prowadzącym rekrutację.

6. Rozmowa może odbyć się także zdalnie, a zapis takiej rozmowy dołączony do repozytorium ActaFlow.